Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 868

Informacja dotycząca stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020

19.08.2019

 Podstawa prawna: 

-      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2019 r., poz. 1481),

-      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1507.),

-    Uchwała nr XXV/123/05 Rady Gminy Raczki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i  zamieszkałych na terenie Gminy Raczki.

Terminy składania wniosków:

- do 15 września 2019 r. dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych,

- do 15 października 2019 r. dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny  2019/ 2020 jest dostępny:

-        na stronie internetowej Urzędu w zakładce „ Wnioski Druki”,

-      w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 4 w  godzinach od 730 do 1530.

Stypendia szkolne przysługują zamieszkałym na terenie gminy Raczki:

-    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;                                                                                   

-    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

-    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

-    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych

 

-    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec gminy Raczki znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów  na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

-      Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekroczyć :

a) dla osoby samotnie gospodarującej – kwoty  701 zł,

b) dla osoby w rodzinie  - kwoty 528 zł;


Stypendium szkolne jest przyznane na wniosek:

-        rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia;

-        pełnoletniego ucznia;

-        dyrektora szkoły;

-        z urzędu.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosimy o składanie kompletnej dokumentacji. Należy przedstawić informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dokumentami umożliwiającymi obliczenie dochodu mogą być m.in.:

-        Zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach.

-        Zaświadczenie  lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

-        Zaświadczenie  lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

-        Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

-        Wyrok potwierdzający rozwód bądź przyznający alimenty.

-        Zaświadczenie lub oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

-        Dokument potwierdzający przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

-        Decyzja przyznająca emeryturę, rentę, rentę strukturalną.

-        Informacja z KRUS o opłacanych składkach.

-        Zaświadczenie z gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub decyzja w sprawie wysokości podatku rolnego (nakaz płatniczy).

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.