Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 833

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

19.06.2019

Wójt Gminy Raczki ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki,

położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

 1. Opis nieruchomości:

  Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów:

  o łącznej powierzchni 0,0880 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 545/15  z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00004812/6 oraz działka numer 546/8  z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00009558/2. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położna jest na terenie „zabudowy mieszkaniowej” i tworzy jedną działkę budowlaną

 2. Nieruchomości niezabudowane położone są w obrębie ewidencyjnym 0019 – Raczki w sąsiedztwie gruntów rolnych i w odległości 50 – 200 m od zwartej zabudowy miejscowości gminnej Raczki. W bliskim sąsiedztwie jestGminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, bibliotekaoraz dolina rzeki Rospuda (ok. 300 m).

  Teren nieruchomości płaski, dogodny do zainwestowania. Nieruchomości posiadają dostęp do nieurządzonej drogi gminnej; pozostałe uzbrojenie możliwe po wykonaniu przyłączy od ulicy Raczkowskiej. Nieruchomości objęte są ochrona konserwatorską, gdyż znajdują się z zabytkowym układzie przestrzennym miasta Raczki, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr 986, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach – znak: KL WKZ 534/986/d/94 z dnia 23.03.1994 r.

 3. Nieruchomości objęta są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31.05.2017r. (Dz. Urz. Wojew. Podl. z dnia 07.06.2017 r., poz. 2327), położona na terenie oznaczonym w planie symbolem: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 4. Cena wywoławcza nieruchomości48.000 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych).

  W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.

 5. Wadium - 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).

 6. Forma zbycia nieruchomości-przetarg ustny nieograniczony.

 7. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 10. wniesienie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Raczki nr 39 9367 0007 0030 0300 0198 0222 Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/ Raczki w terminie do dnia 22.07.2019 r. , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy Raczki.

 11. w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

 12. okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika – oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

 13. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z numerem konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;

 14. okazanie dokumentu tożsamości.

 15. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

 16. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 17. Wpłacone wadium podlega:

 18. wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

 19. przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

 20. zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają (do 3 dni od dnia przetargu) oraz wszystkim uczestnikom w przypadku odwołania lub unieważnienia, lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem.

 21. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 22. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2019 r. w budynku Urzędu Gminy Raczki przy Placu Kościuszki 14, pokój nr 11 i rozpocznie się o godz. 10.00.

 23. Wójt może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

 24. Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 2, telefonicznie (87) 568 64 16 oraz na stronie internetowej www.raczki.pl

 25. Informacje dodatkowe: W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

linki do ogłoszeń:
http://infopublikator.pl/ogloszenie/wojt-gminy-raczki/
 

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.