Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 774

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR IV/2019

06.03.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR IV/2019

z dnia 04.03.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

z siedzibą w Suwałkach

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

w zakresie działania:

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

I. Termin składania wniosków:

29 marca 2019 r. - 30 kwietnia 2019 r.

Termin, od którego można składać wnioski rozpoczyna się 29 marca 2019 r. o godz. 8.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGR wpisana przez pracownika LGR (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek (wersję papierową w dwóch egzemplarzach: oryginał + kopia oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

Pracownik biura LGR nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGR.

III. Forma wsparcia

Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

IV. Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków:

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, obejmujące poniższe przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.1.1

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Przedsięwzięcie ściśle związane z obsługą beneficjentów, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia działalności gospodarczej, rozwoju istniejącej działalności gospodarczej, stworzenia lub utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

a) podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

Typ wnioskodawcy:

 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająa osobowośi prawnej (dotyczy lit. a);

 osoba fizyczna, która w dniu skłdania wniosku o dofinansowanie nie ukońzył 40 roku żcia (dotyczy lit. b).

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji okreśono na poziomie do 200 000,00 zł(w wysokośi do 50% kosztów kwalifikowalnych).

Limit dostęnych śodków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 266 200,00 zł

Operacja ma zakłdaćutworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęie działlnośi gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działlnośi gospodarczej, i ma to wynikaćz jej celu.

Przedsięwzięcie 1.1.2

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Przedsięwzięcie związane z tworzeniem alternatywnych źródeł dochodów, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i podmiotów gospodarczych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką

b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

Typ wnioskodawcy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 225 000,00 zł

(w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 815 226,00 zł

Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

Przedsięwzięcie 1.2.1

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane z ochroną środowiska obszaru LSR.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

a) wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu

b) przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt

c) odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych

d) ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo

e) podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

Typ wnioskodawcy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 120 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 - w wysokości do 85% tych kosztów).

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 411 085,00 zł

Przedsięwzięcie 1.2.2

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.

Przedsięwzięcie skierowane do podmiotów sektora społecznego i publicznego. Realizowane tu będą wyłącznie operacje niekomercyjne związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego obszaru LSR oraz dziedzictwa kulturowego.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

 tworzenie, rozwój oraz wyposażnie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użtek publiczny, historycznie lub terytorialnie zwiąanej z działlnośiąrybacką

 promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołwstwa i akwakultury

Typ wnioskodawcy - jednostki samorząu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległ tym jednostkom oraz organizacje pozarząowe w rozumieniu przepisów o działlnośi pożtku publicznego i wolontariacie, w których celem statutowym jest działlnośćna rzecz rozwoju sektora rybołwstwa i akwakultury.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji okreśono na poziomie do 250 000 zł(w wysokośi do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełia warunki okreśone w art. 95 ust. 3 rozporzązenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 - w wysokośi do 85% tych kosztów).

Limit dostęnych śodków (alokacja) w ramach tego naboru: 3 132 062,00 zł

Dodatkowo premiowane sąoperacje, w ramach których wnioskodawca utworzy lub utrzyma miejsce/-a pracy.

Ogółm alokacja przeznaczona na nabór IV/2019 wynosi 6 624 573,00 zł

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1) operacja jest zgodna z LSR,

2) operacja została wybrana przez RLGR,

3) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:

a) dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,

b) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,

c) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,

d) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4) zostanie zrealizowana w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;

5) spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1435 z późn. zm.).

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:

 przejśćpozytywnie ocenęzgodnośi formalnej operacji,

 przejśćpozytywnie ocenęzgodnośi operacji z LSR,

 przejśćpozytywnie ocenęoperacji na podstawie lokalnych kryterió wyboru.

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę LGR musi uzyskać, co najmniej:

 20 pkt. dla przedsięzięia 1.1.1

 21 pkt. dla przedsięzięia 1.1.2

 21 pkt. dla przedsięzięia 1.2.1

 20 pkt. dla przedsięzięia 1.2.2

W przypadku uzyskania przez dwie lub więej operacji takiej samej liczny punktó na podstawie kryterió oceny o miejscu na liśie operacji wybranych decyduje:

1) procentowa wysokośćwkłdu włsnego deklarowana przez wnioskodawcó w stosunku do wysokośi kosztó kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą „m więszy procentowy wkłd włsny, tym wyżze miejsce na liśie”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaż sięnieskuteczna to,

2) liczba przyznanych punktó w kryterium wyboru operacji oddziałwanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą „m więej punktó w ramach kryterium, tym wyżze miejsce na liśie”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaż sięnieskuteczna to,

3) o miejscu na liśie operacji wybranych decyduje data i godzina złżnia wniosku w biurze LGR zgodnie z zasadą„m wcześiejsza data, godzina, minuta złżnia wniosku do biura LGR, tym wyżze miejsce na liśie”.

 

VII. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Lista wymaganych dokumentów:

1) formularz wniosku o dofinansowanie,

2) biznes plan uproszczony,

3) załączniki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej:

 na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://lgr-pojezierze.eu/

 na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żglugi Śódląowej: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/priorytet-4/

 na stronie internetowej Urzęu Marszałowskiego Województwa Podlaskiego: http://www.poryby.wrotapodlasia.pl/pl/poryby/formularze-wnioskow.html

VIII. Miejsce udostepnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płtnośći formularza umowy o udzielenia wsparcia.

Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społcznośćna lata 2016-2022”, formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcjąjego wypełiania, umowy o dofinansowania i wniosku o płtnośćoraz inne niezbęne dokumenty sądostęne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.