Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 510

Informacja

14.11.2017

WÓJT GMINY RACZKI  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres minimum 30 dni (od 14.11.2017 r. do 15.12.2017 r.) ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Raczki (treść wg załącznika)

            Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (87) 568 64 16 oraz na stronie: www.raczki.pl .

 

      Wójt Gminy Raczki ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki,

położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

 1. Opis nieruchomości:

  Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów:

  a) o łącznej powierzchni 0,0921 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 545/13z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00004812/6 oraz działka numer 546/6z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00009558/2. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położna jest na terenie „zabudowy mieszkaniowej” i tworzy jedną działkę budowlaną

  b) o łącznej powierzchni 0,0935 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 545/14z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00004812/6 oraz działka numer 546/7z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00009558/2. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położna jest na terenie „zabudowy mieszkaniowej” i tworzy jedną działkę budowlaną,

  c) o łącznej powierzchni 0,0880 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 545/15z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00004812/6 oraz działka numer 546/8z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00009558/2. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położna jest na terenie „zabudowy mieszkaniowej” i tworzy jedną działkę budowlaną

  d) Nieruchomości niezabudowane położone są w obrębie ewidencyjnym 0019 – Raczki w sąsiedztwie gruntów rolnych i w odległości 50 – 200 m od zwartej zabudowy miejscowości gminnej Raczki. W bliskim sąsiedztwie jestGminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, bibliotekaoraz dolina rzeki Rospuda (ok. 300 m).Teren nieruchomości płaski, dogodny do zainwestowania. Nieruchomości posiadają dostęp do nieurządzonej drogi gminnej; pozostałe uzbrojenie możliwe po wykonaniu przyłączy od ulicy Raczkowskiej. Nieruchomości objęte są ochrona konserwatorską, gdyż znajdują się z zabytkowym układzie przestrzennym miasta Raczki, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr 986, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach – znak: KL WKZ 534/986/d/94 z dnia 23.03.1994 r.

  e) Nieruchomości objęta są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31.05.2017r. (Dz. Urz. Wojew. Podl. z dnia 07.06.2017 r., poz. 2327), położona na terenie oznaczonym w planie symbolem: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  f) Cena wywoławcza nieruchomości (a) 53.000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.

  g) Wadium - 3.300 zł (słownie:  trzy tysiące trzysta złotych).

  h) Cena wywoławcza nieruchomości (b) 54.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.

  i) Wadium - 3.400 zł (słownie: trzy tysiący czterysta złotych).

  j) Cena wywoławcza nieruchomości (c) 51.000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.

  k) Wadium - 3.100 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).

 2. Forma zbycia nieruchomości-przetarg ustny nieograniczony.

 3. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  a) wniesienie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Raczki nr 39 9367 0007 0030 0300 0198 0222 Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/ Raczki w terminie do dnia 14.12.2017 r. z dopiskiem np. działka (a) lub (b) lub (c), przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy Raczki.

  b) w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

  c) okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika – oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

  d) okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z numerem konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;

  e) okazanie dokumentu tożsamości.

 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 8. Wpłacone wadium podlega:

  a) wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

  b) przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

  c) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają (do 3 dni od dnia przetargu) oraz wszystkim uczestnikom w przypadku odwołania lub unieważnienia, lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem.

 9. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 10. Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2017 r. w budynku Urzędu Gminy Raczki przy Placu Kościuszki 14, pokój nr 11 i rozpocznie się o godz. 10.00.

 11. Wójt może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

 12. Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 2, telefonicznie (87) 568 64 16 oraz na stronie internetowej www.raczki.pl

 13. Informacje dodatkowe: W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

Położenie nieruchomości na mapie zaznaczono czarną linią.

Fragment rysunku planu zagospodarowania przestrzennego

z zaznaczonymi działkami czarną linią.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.