Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

News

News zdjęcie id 222

ZARZĄDZENIE NR 137/16 WÓJTA GMINY RACZKI

03.02.2016

Wójt Gminy Raczki ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki,
położonejw obrębie ewidencyjnym Żubrynek gm. Raczki


1. Opis nieruchomości:
a) Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 19 o powierzchni 0,7960 ha, położona w miejscowości Żubrynek nr 13 (obręb 0035 – Żubrynek), księga wieczysta nr SU1S/00043508/7.
b) Nieruchomość położona jest przy asfaltowej drodze powiatowej, 7 km od Raczek. Działka jest częściowo ogrodzona, obsadzona krzewami i zabudowana: budynkiem dwukondygnacyjnym (po byłej szkole podstawowej) o pow. użytkowej 494m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 58,60m2.
c) Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zagospodarowania na działalność edukacyjną, kulturalno – oświatową (prowadzenie placówki edukacyjnej, oświatowej, opiekuńczej, kulturalnej), ewentualnie mieszkalną produkcyjną, handlową, usługową lub inną nieuciążliwą dla otoczenia, po uzyskaniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.
d) Cena wywoławcza nieruchomości 320.000 zł (słownie trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług.
e) Wadium - 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Forma zbycia nieruchomości - przetarg ustny nieograniczony.
3. Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wniesienie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Raczki nr 03 9367 0007 0030 0300 0198 0191 Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/ Raczki w terminie do dnia15 marca 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy Raczki.
b) w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
c) okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika – oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
d) okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z numerem konta, na które wadium zostanie zwrócone
w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;
e) okazanie dokumentu tożsamości.
5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Wpłacone wadium podlega:
a) wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
b) przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
c) zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają (do 3 dni od dnia przetargu) oraz wszystkim uczestnikom w przypadku odwołania lub unieważnienia, lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem.
8. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Raczki przy Placu
Kościuszki 14, pokój nr 11 i rozpocznie się o godz. 10.00.
10. Wójt może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
11. Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 8, telefonicznie (87) 568 64 23 oraz na stronie internetowej www.raczki.pl
Informacje dodatkowe : W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.