Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Inwestycje gminne zrealizowane w 2011 r.

Inwestycja jest to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na  rzecz przyszłych i czasem niepewnych korzyści. Inwestycje są warunkiem niezbędnym właściwej reprodukcji zasobów w gospodarce. Sterowanie inwestycjami ma za zadanie określenie, jakie rodzaje nakładów inwestycyjnych należy ponieść. Można to określić jako cały proces identyfikowania, planowania, oceny i finansowania głównych projektów inwestycyjnych organizacji. Przedsięwzięcie inwestycyjne to kompleksowo ujęty materialny zakres inwestycji rzeczowej, przewidziany do zrealizowania w danym okresie czasu, a także w określonym miejscu. Jest to zatem zbiór dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji.  Podział inwestycji w dużej mierze pozwala na poprawną identyfikację celów w organizacji, dopasowując w ten sposób się do jej struktury i potrzeb. Zmiany rozwojowe rynku, techniki powoduje, iż tak ważne jest dobranie najbardziej właściwej i opłacalnej koncepcji inwestowania w organizacji. W całym procesie przygotowania procesu inwestycyjnego trzeba umiejętnie posługiwać i operować metodami rachunku ekonomicznego. Ciągłe podejmowanie różnych przedsięwzięć rozwojowych jest nieodzow­nym warunkiem istnienia i rozwoju każdej organizacji, w warunkach współczesnej gos­podarki rynkowej. Najistotniejsze jest osiągniecie zamierzonych efektów, przy minimalizacji ryzyka. 

 

Proces realizacji inwestycji jest procesem długofalowym i złożonym. Znajomość przepisów i zasad funkcjonowania jednostek samorządowych bardzo ułatwia i przyspiesza proces weryfikacji i realizacji inwestycji. Aby dobrze przeprowadzić inwestycję należy postępować według zasad działalności inwestycyjnej. Inwestycje niosą ze sobą pewne ryzyko oraz nakłady pieniężne. W tym miejscu należy przyznać, iż gminy w Polsce funkcjonują w warunkach wysokich potrzeb inwestycyjnych. Władze gmin muszą podejmować odpowiednie działania zarówno w płaszczyźnie dochodów, jak i wydatków.

 

Można ocenić, że Gminie Raczki udało się utrzymać dobre tempo rozwoju mimo odczuwalnych skutków spowolnienia gospodarczego. Jeżeli chodzi o inwestycje realizowane w 2011 roku, była to także kontynuacja dużych zadań rozpoczętych w latach poprzednich.

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze. Lata realizacji 2009-2011. Zadanie było współfinansowane ze środków NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW z programu priorytetowego ,,Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”. Otrzymana dotacja z w/w programu to kwota 950.087,00 zł, tj. 84,36% całości kosztów. Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 176.163 Łączny koszt inwestycji to kwota 1.126.250 zł. W ramach działań wykonano 95 sztuk oczyszczalni ścieków w 7 wsiach na działkach rolników indywidualnych.

 

 

 

 

 

 
 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Rudnikach

 

 
 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Chodźkach

 

 
 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Koniecborze

 

 

Modernizacja drogi Korytki – Ziółkowo o długości 1,3 km. Czas realizacji inwestycji 2010-2011. Ogólnie poniesione wydatki to kwota 105.389,14 zł, z czego kwota 75.389,14 zł to środki pochodzące z budżetu gminy, natomiast kwota 30.000.00 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2010 roku.

 

 
 
Odcinek drogi Korytki-Ziółkowo

 

 

Modernizacja drogi Ziółkowo-Szkocja o długości 2,13 km. (2010-2011). Razem koszt inwestycji wyniósł 217.781,26 zł. Środki na realizacje inwestycji pochodziły z budżetu gminy. 

 
 
Odcinek drogi Ziółkowo-Szkocja

 

 

Kolejne przedsięwzięcie to Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego (2010-2011). Projekt realizowany był z czteroma gminami powiatu suwalskiego i augustowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatkowano środki własne w kwocie 52.419,68 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Fiat Ducato dla OSP Sucha Wieś, środki z UE to kwota 192.294 zł. Łączna kwota inwestycji to 244.713,68zł. Celem bezpośrednim projektu było doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

 

 
 
Fiat Ducato dla OSP Sucha Wieś

 

 

Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, objęło budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32x44m. Lata realizacji przypadły na 2010-2011. Inwestycja sfinansowana była ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 365.473,00 zł, zaś pozostałe środki własne gminy w kwocie 269.751,93 zł, w tym 623.211,93 zł w 2011 roku. Koszty przygotowawcze inwestycji w 2010 roku – 12.013,00 zł. Poniesione wydatki to kwota 647.237,93 zł.

 

Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu wokół SP i Gimnazjum w Raczkach oraz oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy SP i Gimnazjum w Raczkach to zadanie, które zostało zrealizowane w 2011 ze środków własnych gminy. Efektem podjętych działań było zainstalowano 5 kamer wewnętrznych, 8 kamer zewnętrznych i innych urządzeń na kwotę 28.363,53 zł.

 
 
Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę UG w Raczkach w 2011 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 64.575,00 zł za opracowanie III etapów w/w dokumentacji.

Wykonanie sieci wodociągowej Rudniki- Koniecbór o długości 595 mb w 2011. Z budżetu gminy na to działanie wydatkowano 47.894,69 zł.

 
 
Sieć wodociągowa Rudniki-Koniecbór

 

 

Zakup urządzeń dla OSP Raczki jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (rozpieracz kolumnowy, aparat oddechowy) – 2011. Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z budżetu gminy w kwocie 6.698,01 zł oraz środkom z budżetu państwa 9.862 zł. Łącznie wydatkowano 16.560,01 zł.

 
 
Urządzenia dla OSP Raczki (rozpieracz kolumnowy)

 

 

Zakup samochodu specjalnego pożarniczego MAGIRUS – DEUTZ dla OSP Stoki – 2011. Planowana i wykonana wartość inwestycji to kwota 31.000.00 zł.

 
 
MAGIRUS – DEUTZ dla OSP Stoki

 

 

Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Raczkach w ramach programu ,,Radosna Szkoła” to kolejna inwestycja zrealizowana w 2011 roku. Wykonano urządzenia rekreacyjne i sprawnościowe, w tym: zestaw zabawowy, karuzelę, 3 huśtawki, stożek sprawnościowy, 2 ławki, plac wyłożona nawierzchnią bezpieczną. Całkowity koszt zadania 134.974,70 zł, z tego środki własne stanowiły 71.124,70 zł. Pozostała kwota to środki z b. p. przekazane przez Urząd Marszałkowski.

 
 
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Raczkach

 

 

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, w strukturze trójszczeblowego systemu organizacyjnego, posiada długą historię swego rozwoju. To właśnie samorząd gminny stanowi punkt wyjścia dla pozostałych struktur organizacyjnych, bowiem na tym szczeblu koncentruje się życie lokalnej społeczności. Planowanie i realizowanie inwestycji wymaga zaangażowania i pracy wielu ludzi. Gmina jako główne ogniwo samorządu terytorialnego posiada duże możliwości rozwojowe, a jej przyszłe plany związane są ze społecznością lokalną. A to dlatego, iż właśnie na tym szczeblu koncentruje się życie mieszkańców.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.