Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Inwestycje gminne zrealizowane w 2013 r.

,,Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w miejscowości Raczki” to inwestycja gminy, która została zakończona 25 czerwca 2013 roku. Operacja miała na celu renaturyzację brzegów Rospudy i odbudowanie szlaku wodnego przy zachowaniu zasad ochrony zasobów i jakości wód w miejscowości Raczki. Dofinansowanie wymienionego zadania pozyskano z Programu Operacyjnego ,,Ryby” w kwocie 61 536,79 zł, zaś wkład własny gminy wyniósł 61 169,91 zł.

 

W ramach zrealizowane przedsięwzięcia naprawiono i umocniono skarpy rzeki Rospudy (uzupełniono ubytki ziemne w powstałej wyrwie, umocniono stopy skarpy) tak by istniejące tam siedliska zostały nienaruszone, a tym samym stworzono im warunki zapewniające trwanie populacji. Utworzono dwa pomosty w kształcie litery L umożliwiające cumowanie kajaków.

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

W dniu 20 listopada 2013 roku w Raczkach komisyjnie została odebrana inwestycja ,,Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raczki” zrealizowana w ramach programu priorytetowego ,,Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”. W ramach przedsięwzięcia powstało 308 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków według projektów budowlano-wykonawczych. Wartość wykonanych robót to kwota 5 697 873,80 zł.

 

W dniu 25 listopada 2013 roku Gmina Raczki ukończyła realizację przedmiotowego przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa Trasy Nadrzecznej – I etap rewitalizacji Raczek”. Koszt realizacji inwestycji to kwota 1 127 686,98 zł (dofinansowanie z Programu Operacyjnego ,,Ryby” wyniosło 647 941,00 zł, wkład własny gminy: 479 745,98 zł). Celem operacji było wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie doliny Rospudy zgodnie z rolą przyrodniczą, kulturową i użytkową rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem i wykorzystaniem jej walorów krajobrazowych. Zakres inwestycji objął przebudowę ulicy Nadrzecznej położonej nad Rospudą, jako fragmentu transgranicznego szlaku rowerowego zwanego „Trasą Nadrzeczną w Raczkach”. Przebudowa „Trasy Nadrzecznej” przyczyni się z pewnością do rozwoju turystyki oraz promocji Gminy Raczki.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Realizacja programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy" dała możliwość Gminie Raczki zrealizować zadania inwestycyjne, których podstawowym celem było w szczególności uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska: Oto projekty, które zostały zrealizowane z w/w programu przy udziale środków z NFOŚiGW. 

 1. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego 1 152 990,61 zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 941 411,00 zł. 
 2. Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo –Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki. Całkowite wykonanie zadania to kwota: 809 855,83 zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW 687 687,00 zł. 
 3. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Dowspuda (,,teren szkoły)”). Całkowita kwota inwestycji 478 364,41 zł, kwota dofinansowania z NFOŚ i GW 404 979,00 zł
 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda. Kwota zadania inwestycyjnego wyniosła 1 006 138,83 zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW 854 476,00 zł.
 5. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki. Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 5 697 873,80 zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW 4 842 502,00 zł. 
 6. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach – etap D. Całkowity koszt inwestycji to kwota 778 461,07 zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW 616 845,00 zł.
 7. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie. Kwota zadania 3 101 511,66 zł, kwota dofinansowania z NFOŚiGW 2 566,068 zł. 
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Małe Raczki . Całość zadania inwestycyjnego 1 760 914,84 zł, kwota dofinansowania 1 461 584,00 zł. 
 9. Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie. Całkowity koszt inwestycji 531 959,08 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW 451 475,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Przebudowa trasy Nadrzecznej – I etap rewitalizacji Raczek to projekt, którego celem było wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie doliny Rospudy zgodnie z rolą przyrodniczą, kulturową i użytkową rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem i wykorzystaniem jej walorów krajobrazowych. Zakres operacji objął przebudowę ulicy Nadrzecznej położonej nad Rospudą, jako fragmentu transgranicznego szlaku rowerowego o nazwie ,,Fortyfikacji Pozycji Granicznej” i symbolu R-68 zwanego ,,Trasą Nadrzeczną w Raczkach”.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego 1 127 686,98 zł

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013: 647 941,00 zł. 

Wspólnie z Rospuda, która jest bardzo znanym szlakiem kajakowym, stanowią obecnie główną atrakcję turystyczną Raczek. Po wykonaniu nowej nawierzchni i odpowiednim zagospodarowaniu, ulica Nadrzeczna pełni kilka funkcji jednocześnie. Oprócz szlaku rowerowego służy jako trasa spacerowa, trakt pieszy łączący elementy infrastruktury turystycznej i sportowej w postaci plaży gminnej, boiska. Przebudowa ulicy ułatwiła dostęp do rzeki, gdzie zlokalizowane zostały dwa miejsca do wędkowania wyposażone w małą infrastrukturę oraz trzy niewielkie przystanie dla kajakarzy zatrzymujących się w Raczkach. Utwardzenie nawierzchni przybliżyło Rospudę osobom niepełnosprawnym, umożliwiającym im aktywny odpoczynek, a także uczestnictwo w spływach kajakowych czy turystyce wędkarskiej.
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
  inwe_8_2013.JPG
 

Projekt pn. ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” został zrealizowany w 2013 roku w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Przedmiotem projektu było doposażenie OSP w Raczkach poprzez zakup m.in. łodzi z przyczepką oraz osprzętem. Celem zadania było ,,Zachowanie i zabezpieczenie terenów objętych działaniem OSP Raczki, a w szczególności obszarów chronionego krajobrazu, w tym Natura 2000”. Koszt całkowity operacji 98.272,50 zł, dofinansowanie z Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 83.531,62 zł. Projekt przyczynił się do wzrostu efektywności działań OSP w Raczkach, w związku z zapobieganiem oraz usuwaniem skutków zanieczyszczenia środowiska, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

W ramach projektu OSP Raczki została doposażona w następujący sprzęt:

Ø  łódź z przyczepką oraz osprzętem

Ø rękawice z membraną

Ø latarki do hełmów

Ø balon oświetleniowy

Ø kamizelki asekuracyjne

Ø namiot pneumatyczny

Ø hełmy ratownicze

Ø sprzęt łączności (radiotelefony cyfrowe)

Ø zapory polipropylenowe

Ø zapory parkanowo-pochłaniające

Ø sorbent lekki selektywny

Ø selektywna wata polipropylenowa

Ø cyfrowy tester wody

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa – Wierciochy – dotacja celowa. Kwota dotacji przekazana z UG Raczki 176 787,08 zł

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.