Logo Serwis informacyjny Urzędu Gminy Raczki

Infrastruktura

WODOCIĄGIIstniejąca sieć wodociągowa to 152,82 km sieci głównej, oraz 52,22 km (1064 szt.) przyłączy wodociągowych. Woda z wodociągu dociera do wszystkich miejscowości w gminie. W finansowaniu zadań inwestycyjnych z tego zakresu udział swój mają mieszkańcy poszczególnych wsi. Gmina posiada trzy stacje wodociągowe w miejscowościach: Raczki, Wierciochy i Podwysokie. W roku 2000 została zmodernizowana stacja wodociągowa we wsi Raczki. Modernizacja polegała na całkowitej automatyzacji ciągu technologicznego, składającego się trzech zbiorników wyrównawczych podziemnych, po 50 m3 każdy, dwóch studni głębinowych i zestawu pompowego do przetransportowania wody do sieci wodociągowej. Maksymalna wydajność, określona pozowleniem wodnoprawnym – 895 m3/dobę. W roku 2003 wykonano sieć wodociągową we wsiach: Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i Kurianki Drugie oraz zmodernizowano stację wodociągową we wsi Podwysokie 
 
 
Hydrofornia w miejscowości Podwysokie

Modernizacja stacji wodociągowej polegała na zainstalowaniu nowych urządzeń oraz automatyzacji obsługi układów sprężonego powietrza, napowietrzania wody, areacji wody oraz jej filtracji wraz z płukaniem filtrów i dezynfekcją wody. Maksymalna wydajność, określona w pozowleniu wodnoprawnym – 262 m3/dobę. To zadanie inwestycyjne finansowane było z udziałem środków finansowych z programu SAPARD. 
Kolejne zadanie z tego zakresu w postaci budowy wodociągu we wsiach Ludwinowo, Szczodruchy i Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy zostało zakończone w roku 2004. W ramach tej inwestycji wykonano główną sieć wodociągową o łącznej długości 11.219 mb oraz 33 szt. przyłączy do nieruchomości o łącznej długości 2.817 mb.W stacji wodociągowej zastosowano nową technologię uzdatniania wody oraz zmniejszono energochłonność. Całkowity koszt inwestycji to 1.378.786 zł, w tym środki finansowe z programu SAPARD - 832.525 zł. W realizacji inwestycji mają swój udział mieszkańcy wsi, którzy patycypowali w kosztach budowy wodociągu. 
Od roku 2004 woda z wodociągu dociera już do wszystkich miejscowości w gminie. 
 

KANALIZACJASieć kanalizacyjna obejmuje część miejscowości Raczki oraz część miejscowości Dowspuda. Budowa sieci kanalizacyjnej realizowana była etapowo. Finansowanie realizacji jednego z etapów odbyło się z udziałem środków z funduszu PHARE. 
Sieć kanalizacyjna obejmuje kolektor główny o łącznej długości ok. 10 km oraz przyłącza o łącznej długości 4,00 km ( odbiór ścieków od 348 podmiotów). 
Do objęcia systemem kanalizacji całej miejscowości Raczki zostało do wykonania 3 km kolektora głównego i około 1,7 km przyłączy. Realizację tego przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2008 – 2009. 
Na nieruchomościach, które nie mają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej znajdują się zbiorniki do gromadzenia ścieków. Po przeprowadzonej ostatnio modernizacji, oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie jest przystosowana do przyjmowania ścieków dowożonych (punkt zlewny). W chwili obecnej tylko jeden przedsiębiorca posiada zezwolenie wójta na świadczenie usług w tym zakresie na terenie gminy.
 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓWGmina posiada jedną mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dowspuda, składającą się z pompowni głównej i bloku biologicznego oczyszczania ( komory: denitryfikacji wstępnej, nitryfikacji, denitryfikacji wtórnej, dotleniania z dodawaniem roztworu PIX). Oczyszczalnia wyposażona jest w prasę hydrauliczną do prasowania osadu i ma możliwość przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym). Cały cykl technologiczny pracy oczyszczalni jest zautomatyzowany. Po modernizacji oczyszczalni w roku 2002r. oczyszczalnia ma przepustowość 230 m3/dobę. Istnieje możliwość zwiększenia jej przepustowości poprzez dobudowywanie kolejnych bloków oczyszczania. 

 

 
 
Oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie


 

SKŁADOWISKO ODPADÓW 

Gmina Raczki jest właścicielem składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ludwinowo.

 Z dniem 3 1 grudnia 2006r. zaprzestano przyjmowania odpadów na składowisko.  Do dnia 30 czerwca 2010r. były prowadzone prace rekultywacyjne zgodnie z harmonogramem prac. Do dnia 31 grudnia 2036r. będzie prowadzony monitoring w fazie poeksploatacyjnej polegający: na badaniu wielkości opadu atmosferycznego, badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach odciekowych i wodach podziemnych, badanie poziomu wód podziemnych, badanie objętości wód odciekowych.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW

 

Odbiorem , transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Raczki zajmuje się MPO Białystok Sp. z o.o. 

Odpady komunalne z budynków jednorodzinnych są odbierane 1 raz w miesiącu w dwóch kategoriach jako odpady komunalne zmieszane niesegregowane i odpady komunalne segregowane 

( Plastik, papier, szkło i metale). Odpady komunalne zmieszane niesegregowane są gromadzone w standartowych pojemnikach, o pojemności zależnej od ilości mieszkańców zamieszkałych na danej posesji oraz od ilości wytworzonych odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych. Natomiast odpady zbierane w sposób selektywny, mogą być zbierane w workach lub pojemnikach odpowiednio oznaczonych.

Odpady komunalne zbierane selektywnie: odpady zielone, wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ubrania i tekstylia, zużyte opony, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych, są przekazywane samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dowspudzie w godz. pracy Punktu. 

Odpady Komunalne z budynków wielorodzinnych są odbierane, dwa razy w miesiącu ,  gromadzone w pojemnikach standartowych odpowiednio oznaczone, o odpowiedniej pojemności na telefoniczne zgłoszenie. 

 

DROGISieć dróg gminnych o łącznej długości 91,2 km posiada nawierzchnię nieutwardzoną. Nawierzchnie tych dróg wzmocnione są żwirem i żużlem. Ze względu na ważność niektórych tras komunikacyjnych, w tym chociażby ze względu na konieczność dowożenia dzieci do szkół, gmina od kilku lat partycypuje w kosztach modernizacji (nawierzchnie asfaltowe) dróg powiatowych.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

Czwartek 10:00 - 15:30

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel.: 87 568 59 25
fax: 87 568 64 10
e-mail: ug@raczki.pl

godz. pracy Urzędu:

pon. - pt - 7:30 - 15:30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.